xenforo

  1. X

    sử dung chatgpt reply assistant xenforo

    Để tích hợp ChatGPT làm trợ lý trả lời trong XenForo, bạn có thể sử dụng API của OpenAI để gửi yêu cầu và nhận câu trả lời từ ChatGPT. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách bạn có thể thực hiện điều này: Đăng ký và nhận API key từ OpenAI: Đầu tiên, bạn cần đăng ký tài khoản trên trang web...

Về chúng tôi

  • Cộng đồng của chúng tôi đã tồn tại được nhiều năm và tự hào vì đã đưa ra những cuộc thảo luận khách quan, có tính phê phán giữa những người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi là một trong những cộng đồng tốt nhất.

Quick Navigation

User Menu