Thay đổi link cho blogspot xóa năm tháng ở đường dẫnKhi chúng ta tạo một bài viết xong thì đường dẫn của bạn sẽ có dạng như sau :
https://www.vungve.com/2020/04/chia-se-link-chon-template-dep-cho-blogspot.html


Hình ảnh minh họa link bạn muốn thay đổi

Các bạn thấy đường link/đường dẫn của nó thấy sao. 2020/04.....html

Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn Thay đổi link cho blogspot xóa năm tháng ở đường dẫn và bỏ đuôi .html cho đẹp mắt và chuyên nghiệp  nhé. Các bạn có thể seo cho từ khóa bất kỳ nhé. sau khi các bạn Thay đổi link cho blogspot xóa năm tháng ở đường dẫn thì nó sẽ được chuyển thành như sau:

https://www.vungve.com/2020/04/chia-se-link-chon-template-ep-cho.html

OK. bây giờ các bạn làm theo các bước cơ bản sau


1. Đầu tiên các bạn cần đăng nhập vào blogspot của bạn cần thay đổi link nhé. Tiếp đến các bạn vào chỉnh sửa HTML2. Bước 2 các bạn tìm thẻ <head> chèn đoạn code ở bước 3 vào bước 2 >> sau thẻ head nhé, Hoặc các bạn có thể chèn trước thẻ </head> đều được. Nó đơn giản chỉ là một đoạn script thôi mà !3. Bước 3 là đoạn code các bạn cần thêm vào trong thẻ <head>....đặt code vào đây ... </head>


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// BloggerJS v0.3.1
// Copyright (c) 2017-2021 vungve.com
// Licensed under the MIT License
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>

Giờ các bạn lưu template và quay lại trang blog của bạn và cảm nhận nhé ! Web hay chúc các bạn thành công !


Trong khi viết bài mới các bạn nhớ vào mục "Liên kết cố định" để thay đổi link cho đẹp mắt mà tiện bề cho các bạn seo từ khóa nhé."